ข่าวสาร

ความเคลื่อนไหว และกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในองค์กรฯ
ค่ายประจำปี / พิธีบัพติศมา / การบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักร

คําพยานชีวิต

เรื่องราวเหตุการณ์ การอัศจรรย์ ความรักของพระเจ้า
ที่ทรงสัมผัสเปลี่ยนแปลงชีวิต ของพี่น้องสมาชิกในองค์กร

คุณทิพย์วัล

คริสตจักรหลักชัยชีวิต

คุณบังอร

คริสตจักรหลักชัยชีวิต

คุณก้อย

คริสตจักรปันรัก

คุณต้อม

คริสตจักรมิตรสัมพันธ์

คุณพิชัย

คริสตจักรปันรัก