คณะกรรมการ

องค์กรคริสตจักรพันธกิจนิมิตไทย

ศาสนาจารย์ ดร.ดานิเอล คำแสน

ศาสนาจารย์ ดร.ดานิเอล คำแสน

ประธานองค์กรฯ

อาจารย์ วิทยา ดีมาก

อาจารย์ วิทยา ดีมาก

รองประธานองค์กรฯ

อาจารย์ บุญเรือน อิ่มทอง

อาจารย์ บุญเรือน อิ่มทอง

เลขานุการ

อาจารย์ ไพโรจน์ เกตวิชิตร

อาจารย์ ไพโรจน์ เกตวิชิตร

เหรัญญิก

ศาสนาจารย์อลัน คอลิงวูด

ศาสนาจารย์ อลัน คอลลิงวูด

สมาชิกคณะกรรมการฯ

ศาสนาจารย์ เชน เจริญสวัสดิ์

ศาสนาจารย์ เชน เจริญสวัสดิ์

สมาชิกคณะกรรมการฯ

ศาสนาจารย์ นฤมล คำแสน

อาจารย์ ดร.นฤมล คำแสน

สมาชิกคณะกรรมการฯ

อาจารย์ ประเสริฐ สุภาเสน

อาจารย์ ประเสริฐ สุภาเสน

สมาชิกคณะกรรมการฯ

อาจารย์ ภัทรพล วินันลา

อาจารย์ ภัทรพล วินันลา

สมาชิกคณะกรรมการฯ