วัตถุประสงค์

เสริมสร้าง

เสริมสร้างพื้นฐานชีวิตคริสเตียน และครอบครัวคริสเตียน สำหรับผู้นำและผู้รับใช้ในคริสตจักร

เตรียมพร้อม

เตรียมธรรมมิกชนให้เป็นคนที่พร้อม
ที่จะรับใช้ตามของประทานฯ

ปฏิบัติ

ฝึกฝนอบรมคนที่จะออกไปบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักร
ให้สามารถเทศนา ประกาศ สั่งสอนพระวจนะพระเจ้า
อย่างมีหลัก ( ใช้พระวจนะอย่างถูกต้อง )

คณาจารย์ผู้สอน

ศาสนาจารย์ เชน เจริญสวัสดิ์

ศาสนาจารย์ เชน เจริญสวัสดิ์

ศาสนาจารย์ ดร.ดานิเอล คำแสน

ศาสนาจารย์ ดร.ดานิเอล คำแสน

ศาสนาจารย์ นฤมล คำแสน

อาจารย์ ดร.นฤมล คำแสน

อาจารย์ ไพโรจน์ เกตวิชิตร

อาจารย์ ไพโรจน์ เกตวิชิตร

อาจารย์ วิทยา ดีมาก

อาจารย์ วิทยา ดีมาก

เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติของนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในศูนย์ฯ