ถึงแม้ว่าใน อ.บ้านนา จ.นครนายก เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 น้อย แต่ที่คริสตจักรนิมิตไทยบ้านนาก็ยังมีการเฝ้าระวังและการคัดกรองผู้เข้าร่วมตามมาตรการของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการปรับปรุงสถานนมัสการที่ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ สวยงามและถวายเกียรติพระเจ้า

ปัจจุบันมีสมาชิกมาร่วมนมัสการเป็นประจำประมาณ 20-25 คนในแต่ละสัปดาห์ การเยี่ยมเยียนสมาชิกสามารถทำได้เป็นปกติ มีการเปิดบ้านเพื่อทำกลุ่มเซลล์ใหม่ที่บ้านของ คุณธนาพรรณ พันธุ์บุญมี และกลุ่มเซลล์ที่บ้านของ คุณสุรพา วิชัยดิษฐ์

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อใหม่ โดย อ.ดร.นฤมล คำแสน ( ศิษยาภิบาล ) นำพาพี่น้องรับเชื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ร.ต.ท.ธนสิทธิ์ และบุตรชาย 2 คน ด.ช.ณัฐกิตติ์ ( อาร์โนลด์ ) และ ด.ช.ณัฐวิชช์ ( อัลมอนด์ ) กอบศิริกิตติพงษ์ และคุณชุตินันท์ ปทีปะปาณี

และขอบคุณพระเจ้า สำหรับสมาชิกที่ตัดสินใจติดตามพระเจ้ารับบัพติศมาจำนวน 5 ท่าน ตามรายชื่อดังนี้

    1. คุณสุรพา วิชัยดิษฐ์
    2. คุณธนาพรรณ พันธ์บุญมี
    3. คุณเขมิกา วงษ์บุพผา
    4. คุณลีซอ ธนากุลพานิช
    5. คุณหอม ฉิมฟอง

ขอพระเจ้าอวยพระพรที่พี่น้องทุกท่านจะเติบโตและเข้มแข็งในความเชื่อ ขอบคุณพระเจ้า